Join the forum, it's quick and easy

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Log in

I forgot my password

Poll

ტელემუნდო თუ ტელევისა?

1000 ახალი ქართული სიტყვა Vote_lcap75%1000 ახალი ქართული სიტყვა Vote_rcap 75% [ 41 ]
1000 ახალი ქართული სიტყვა Vote_lcap25%1000 ახალი ქართული სიტყვა Vote_rcap 25% [ 14 ]

Total Votes : 55


1000 ახალი ქართული სიტყვა

Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Mariko Mon May 12 2014, 17:10

ქართული თანამედროვე ჟარგონი + როგორ ახსნიდა მას სულხან-საბა ორბელიანი


აბაროტის აღება - ნაცვლის მიგებად მცდელობა
აბიჟნიკი - წყენის მთესველი
აეწელა - ფიცხად წინა აღუდგა
ავარდნა - ჟინთ აშლა
აიწია - ფრიად განკჳრდა
ამტუტება - წესთ აღრევა
ანტიფრონცკი - ზმანითა მოამაყე, გინა კოხტაპრუწა
არიფი - ჰარიფთან ნახე
არღნის ჩიტი - მუდმივ სტუმრობისა და ცეკვა-თამაშის მოყვარულს დიაცზედ იტყჳან
ატაშოლი - ძმადნაფიცისა ძმობითგან განზიდვა
აუდე - წარსვლისათვის უკმეხი მოწოდება
აყლისთავება - ესე არს მუშტის შემოკვრით ყირამალა გარდასლვა; ანუ ფეხისა აცურებით ზურგზედ დაცემა;
გარნა აყლისთავებას უეცარი, გინა უცხო შეგრძნებისაგან თავბრუ დახვევაზეც იტყჳან
აჩათლახა - სახეზედ მუშტი ჰკრა
აწევა - თანა წარსაღებად თუ წარსაყვანად მობოჭვა
ახევა - წართმევა მძლავრისაგან
ახვევა - წარსლვა უპატიურისა
ახუჲლიშ - ოღონდაც
ახურუშებული - ქუჱნა გრძნობათ აყოლილი


ბაზარი - სიტყუა-პასუხი
ბაზრის შეყვანა - რა პირისა მოსაშინჯად სიტყუა განფინო, დაბაზრებასთან ნახე
ბაზარში წამოიკიდა - საუბრითა მტყუვან-ჰყო
ბათქი - ურთიერთ საშუღლო პაემანი
ბაიანი - ნემსიანი ჭურჭელი
ბაითი - ებრაელთა ენით: საყოფელი საბინადრო
ბაირამობა - აწ: შუჱბა ჴორციელი
ბალამუტი - აღრევის მოწადინეთა ჴმიანობა
ბანძი - ცუდუბრალო
ბასიაკი - მდაბალი მემთვრალე
ბაცანა - ლაწირაკი
ბაცნობა - უწვერულთ ყრმათა ლაღობა
ბესპონტაობა - საქნელთ ვერ-მოპოება
ბესპრიდელი - წესთ თაკილობა
ბირჟა - ესე ოდეს ყმანი საფიხვნოდ შეიყრებიან, უშვერებენ და ამპარტავნებენ
ბლატავი - გულ მაღლად საუბარი
ბლატი - ამა ქუჱყნის უაღრესისა მარგებლად ყოლა
ბოი-ფრენდი - ენგლიზელთა ენაზედ კუროსა ჰქვიან, სიძჳთ მტრფიალებელი
ბოლი - თრიაქთ წვისა მშრალი ნისლი
ბოლო პასადკა - დასკუნა რაიმესი; კვალად უწოდენ, ოდეს მეძავი გათხოვდეს


გააბლატავა - თჳსზედ უმცროსსა მედიდურებისათვის მწედ ეყო
გაბაზრება - ზურგთ-უკან რაიმესი მხელა, გამსკდართან ნახავ
გაბლატავდა - გული მოიცა
გაგება - წესი, მოძღურება, რომელ არს:
გაგება ქურდული, გინა შავი, ანუ წესი ავაზაკთა;
გაგება ქალაქური;
გაგება ძველი, ანუ ამპარტავანთ შეჯიბრება;
გაგება კაცური, გინა ვაჟკაცური, მრავალ ქურდულ დოგმატთაგან განწმენდილ;
გაგება ქუჩური, ბირჟის კვრისა წესი;
ესრეთ მოვალს გაგებისა კვალად მრავალი სახელი, აქა ესე ვიკმაე
გადაახტა - თავზედო, ამბობენ, ესე ვითარ არა ნიშნეულ ჰყო; კვალად მრავალ-ნაცადზედ იტყჳან ათას ყლეზედ გადანახტომს
გადირკვა - ვისიმე ფეხებ შუა ბურთისა გაძვრინება
გაედო - ფინთად დაენძრა
გათავება - თალიისა განსრულება
გათევზდა - რა მცირეს პირობასა გარდაჳდეს სხუათა უზიანებლად
გაკუზვა - წახრილისა ტყუნა
გალუბოი - სხუათა ენაა, ცისფერთან ნახე
გამაზვა - თჳსის ჰაზრის სისწორისა თავდებობა. რა ორთა გამმაზავთა შორის ერთი გამტყუვნდეს, გამტყუვნებულმან ფულითა გინა სხჳთა ზღოს;
გამაზვა სხუა არს პონტისაგან მოკლება;
არს ოდესმე გამაზვა ქრთამის მიცემაცა
გამოყლევება - დია მძიმე სიბრიყვე
გამოყლევებული - გამოყლევება ქმნილი
გამსკდარი - ურთიერთას თქმული, ამბავზედ იტყჳან, ხოლო განიყოფებიან ესე ვითარ: გაბაზრებული, რაჲცა არს ჩუმად გამხელილი და გახეთქილი, რაჲცა არს გამხელილი შფოთითა
განაბი - ქურდთაგან ბაძის ამღები
განდონი - საწულოთ საპყრობი; კვალად: კაცი ვერაგი
გაპროჭვა - ცემითა და მემთვრალეობით უგონობა
გაჟიმვა - მიწოლით მოტყუნა
გასაღება - ქირით მოკლვა
გასრიალდი - შენს მალ წარსვლას ვლამი
გარეკილი - ჭკვა მხიარული
გასროკვა - სროკზედ წარგზავნა
გატანა - ჭერ-ქუეშ ცარცვა
გატისკვა - უპატიური წურთნა
გატრაკება - უმიზეზოდ შფოთისა მოწადინება
გატრაკება საქმისა - საქნარისა დია გაჯანჯლება; გინა შეწუხება ფრიად ვინმესი
გატყდომა - წყენასავით
გატეხილშია - ხასიათ შემუსვრილია
გაუჩალიჩა - ავი შემართა
გაფრენა - ჭკჳთგან გარდასლვა
გაჩითვა - ჩუმი გაშინჯვა
გაჩითვა - წარმოჩენა
გაჩხერა - ძარღუთა შიგან ნემსისა წიაღყოფა
გაცვეტება - რაიმესი გამოწულილჳთ განხილვა. ხოლო გაცვეტებანი ესრეთ განიყოფიან:
უკეთუ კაცი რასმე ვინმესაგან საუბრით შეიმეცნებს, გაფაიზაღებად იწოდების;
ოდეს თუალითა თჳსით ჰნახავს, გინა გონებითა მიჰხვდების, გაიასნებად უჴმობენ.
გაწელვა - ბაითისა; ბაითი გაწელაო დიდის სახლის მაშენებელზედ ამბობენ
გახეთქვა - ქალწულთ შერყუნა
გახეთქვა - გამხელასაჳთ, გამსკდართან ნახე
გახურება - შუღლთ საბაბისა ძიება
გოიმი - კაცი მცირის დაბითგან ქალაქსა ჩასული, გარნა მუნ მკჳდრობისა ვერ-შემშუჱნებელი
გრევი - უსრული პადაგრევისაგან
გრეხი - კაცის მიმართ შენაცოდი რაჲმე;
განჰყოფენ საქციელთა, რაჲც გრეხია და რაჲც არ არის; ესრეთს გრეხსა გაგებაში ჩაჭრად უწოდენ, უკეთუ მძიმეა შეცოდებაჲ და ტეხავსო იტყჳან, ოდეს მცირედი შესცოდა
გულავი - თჳსისა სურჳლისამებრ დროის გატარება,
გარნა გულავი დედათა არს მიმო ტყნაური


დააბრეხვა - როყიო სათქუმელი თქუა
დააგოიმა - შეტყუილის დაჯერება აქმნია
დააზანგა - საქნელი რამე შეადვა
დაამუღამა - მუღამეულ-ჰყო
დააცმევინა - განაძო
დაახეთქა - ულოდნელი ისიტყუა რაჲმე
დაახუილა - ძლიერ დაარტყა
დაბმა - ერთმან რომ მეორე რაიმეზედ დაიყოლიოს
დაბაზრება - ტკბილმოუბარობით პირის მოშინჯვა, რომელ არს:
ბაზრის შეყვანა, როს დამბაზრებელი სათქმელის თქმულობას შეპარჳთ განაძლიერებს;
ბაზრის შეგდება, თუ რომ იგივესა დაკვრით იქმს
დაბოლება - ბოლით დაბანგჳსათჳს მეცადინეობა
დაბოლილი - ბოლითგან დაბანგული
დაბრედა - ამა სოფლითგან მიფარვა
დაგინება - ბილწითა ენითა აღკრძალვა რაიმესი; გინა ბილწი ფიცილი
დაგრუზვა - გუემით ფიქრმეტყუჲლება
დადება - დატევებაზედ ამბობენ:
იქმან დადებასა, ოდეს ერთმან მეორე დაუტევოს თავისა თჳსისა ანაბარად;
იქმან დადებასა, ოდეს ერთი მიჯნური მეორესა დასცილდეს;
ხოლო ერთი მეორესა რა შეჰპირდეს, გარნა ბოროტ განზრახულებით უპიროდ დასტოვოს, ესე ვითარს დადებასა ჰქჳან გადაგდება
დაენძრა - ფრიადი შეჭირვება ეწყო
დავასება - თუალ შევარდნით სიამე
დაზაგაჟნიკება - მოზაგაჟნიკება გასწავლის
დაიადა - თჳსს კერძოდ ჰყო
დაიზეთა - უარისათჳს საბაბი შეუჭირდა
დაიწვა - ვერ დაფარულ ეყო
დაკიდება - საფიქრალითგან განდევნა
დალივერება - თუალ-თუალის ყოფა
დაპადაგრევება - პადაგრევისა მიძღუნა
და რამე - რაჲც მისთანა; ყოველთა შემდგომად ესრეთ მოვალს: დაინახა და რამე, მიესალმა და რამე, უერთგულა და რამე და სხუანიცა
დატყვნა - ნაჩუმათარზედ წასწრებასა ჰქჳან საქციელზედ დატყვნა; რა კაცმა სიავე ჩაიდინოს, მიმალვა სცადოს და მდევრისაგან გაუცუდდეს, ესე არს ცხელ ფაქტზედ დატყვნა
დაუაბგონა - უკანა კერძად ჰყო
დაუადა - მცირედი ძღუჱნი მიართუა
დაურტყა - ულოდნელი საქციელი უქმნა
დახვოსტვა - კუდში მოლალეობა
დერსკობა - ამაყთ წარბ მაღლობა
დილიხორი - გამხელილი ხუაშიადი
დობრად - ძალთ უტანებელად


ეე! - ესრეთ იზრახვიან ჟამსა განკჳრვებისასა, ანუ გახარებისასა, ანუ იმედის გაცრუებისა გინა გარდაწურჳსასა; გარნა სხუაჲ არს ოდეს ესე ვითარად უამურს მოუწოდებდნენ ვისმე


ვაზვრატი - არა გამოსასყიდი, რომელ არს წარტაცებულის სულიერის მოყუანები-სათÂს მოთხოვნილი, არამედ ნაცარცჳს მოქცეჳსა სასყიდელი
ვალის დადება - მცირედის მადლისა ყვედრება
ვაჟნი - ცუდმედიდი
ვაფშე - ყოვლით კერძო
ვეში - ესე არს ავეჯი სახლისა და ჭურჭლეული, რაგინდრა (გლეხურად); კვალადვე ვეშად იწოდების თჳთეული ცალკე უსულო საგანი, ესრეთ, რომ უკეთუ რამე მოსწონთ, ამბობენ: მაგარი ვეშიაო.
ვზროსლი - წამოზრდილი, ესრეთ უმცროსნი ჰასაკითა თჳსზედ უფროსს იხსენიებენ


ზაიობი - ჯიუტი ახირება
ზაპოი - ესე ქართულად ანკანაკებაჲ არს, ზედიზედ ნადიმსა და სიმთვრალეს ნიშნავს
ზასი - ღია პირითა ურთიერთის კოცნა
ზასაობა - ზასთ გადაბმულობა
ზასკოკებიანი - ხუშტურთ ამყოლი
ზახოდი - მსხდომთაგან წრეში მოსატარებლად სამყოფელი რამ
ზონა - ავაზაკთ შესაწყუდეველი
ზუბი - ფარული ჯავრი


თალია - უწინ ძაძის ტომარას ერქუა, გარნა აწ სათულელი არს უწყაო: ესე ვითარ ერთი თალია იტირა ანუ ბევრი უტირნია, ერთი თალია გაათავა რა მამრმან მდედრისა ჟინი ერთგზის აისრულა
თესი - მიმალვა მეყუსეული
თესლი - ჭკჳსა ბოროტად მომხმარი
თითის მიცემა - საქნარის ქმნისათჳს ვისიმე კვალად იძულება (მდაბიურად)
თირვა - ქუჱშით ცქერა
თომარი - სიტყჳთ შექცევა


იაზვა - მწარედ მსიტყუჱლი
იასნი - თუალითა დანახული
იზმენა - რისამე ვერ-ყოფისათჳს გულისა ძრწოლა
იდეინი - ჰაზრით მაცხოვნე
იპარავს - სახელკეთილის დიაცის ქუეშ-ქუეშ ტყნაურობაზედ იტყჳან
ისპალნიტელი - ავისა გამეტებულად მოქმედი
ისტაბლიშმენტი - ერთობა დამკჳდრების მოსურნეთა
იუზგარი - ზნე-კეთილი


კაიფი - სიამე აღმატებული; გინა მიუმხუდარისა დაცინვა
კატაობა - ნარნარად სრბოლა
კიმარი - გაბრუებულის კაცისაგან თავის კანტურზედ იტყჳან
კიშკაობა - მომეტებულის საჭმლისა შექცევა
კლიჩკა - სხუათა ენაა: ცხოველთ საწოდებელი
კონტრა - მომტერე, მეშუღლე
კუტუ - მომცრო ყლე
კუში - ფულად მისაღები


ლ - ესე ბგერა, ზედა კბილთ თანა ენის წუერვალის მიტანისა შემდგომ საშუალ ენით წარმოთქმული, არს ნიშანი მდაბიორობისა
ლაწირაკი - ერთი წვრილფეხა გოგო ბიჭ-თაგანი
ლევი - არმად ნაშოვნი


მაზი - უსრული მაზიანისაგან
მაზიანი - გამაზვისა ქმნა
მაიაკი - ნიშან-ყოფა
მამაშა - მეძავთ სარქალი
მანაგუა - თრიაქის ფაფა
მანდრაჟი - სულთ ფორიაქი
მარიაჟი - თჳსის პეწისა დია მოყვარული
მასტერკა - პლანი თითისებრ გახვეული (მოსაწევად)
მასტი - რისამე თანხუედრად კეთილი
მაყუთი - ნაღდი ფული
მახატია - არად მიჩნს
მეპირე - მინეტის მქნელი მდაბიორი
მესნი - ამა ადგილთა მობინადრე
მეტრაკე - ცისფერთან ნახე
მეშჩანი - ფუყე სვეტი
მიირთვა - ცთომილება ჰყო, ჭამასთან ნახე
მინეტი - საწულოთ პირთან მიხუნა
მიცემა - რა მდედრი მამრსა თანა-ეყოს; გარნა ტრაკის მიცემა არს დათმობა უგვანი, გინა მრუშებაჲ შორის მამრთა
მოზაგაჟნიკება - თადარიგად ქონა
მოზგი - ბევრისა მცოდნე, თუმც არა-ბრძენი
მოკეტვა - მყუდროდ შთენა
მოკრახვა - სიძუნწითა მალვა
მომჭამე! - მუქარაზედ პასუხი, რაჲცა არს: ვერა გამიწყო-რა, ვერას გამიხდე
მოჟოშკვა - მოკრახვავე
მოსმა - ვინმესთჳს სახელის საჯაროდ შემწიკულა; მოსმადვე იწოდების, ოდეს ერთმან მეორეს მკაცრად მისი ადგილი მიუჩინოს
მოტყდომა - მოხევასთან ნახე
მოქესტვა - ნაჩქარობისათვის რაიმესი ვერ-სრულად დამალვა
მოღუნვა - მაყუთის დასქელება
მოყომარება - შეგონებით დარწმუნება
მოწვა - ზრახვასა მიუხვდა
მოხევა - სრბოლად სწრაფვა; კვალად: თჳსი ან სხუისი მოშორება თუალსაწიერითგან; მოხევადვე სახელდებენ ვინმესგან ულოდნელად მჭევრის სიტყჳს მბობასა
მოხსნა - სათაჳსოდ გაიხადა
მუღამი - გულისთქმისა პასუხი


ნაბოზვარი - ფლიდს, მზაკვარს კაცზედ იტყჳან
ნაკოლი - ერთს ცარცვათაგანზედ წაქეზება
ნარკუშა - საკურნებელთა ავად მხმარებელი
ნაროდი - ხალხი მდაბიორი, ვიეთნი სბროდად უმობენ
ნასედკა - ავთა მსტოვარი
ნაშა - დიაცი წვრილფეხა, გარნა პირკეთილი და ტანკენარი
ნაჩათლახარი - ჩათლახად ნამყოფი
ნახალკის შეტენვა - უბრალოზედ ცოდჳს შეთხზვა
ნივიჟუს დარტყმა - შეჴუჱდრისას პირისა მორიდება
ნძრევა - საწულოთი ხელსაქმება
პაბეგშია - მალვით სუფევს
პადაგრევი - არა მცირედი ძღუჱნი
პადიეზდი - სადარბაზოსაჳთ, გარნა დია უწმინდური
პადლიზა - პირ-მოთნე
პალაჟენია - უფროს-უნცრობისა რიგი
პასტაჲანკა - მამრისგან შებღალული წაწალი
პაცანა - ბაცანასთან ნახე
პიარი - ხალხთ დარწმუნების მეცადინობა:
შავი პიარი არს სხუათა ბიწისა მუდმივ ჩინება;
თეთრი პიარი თჳსის კეთილობისა სხუათათჳს ჩიჩინია;
ყვითელი პიარი არს თითხვნა ჭორთა
პლანაქეში - თრიაქისა გარდამეტებით მწეველი
პლანი - ესრეთ ითქმის რა მორჩნი კანაფისა გაახმონ და დაფქუან; სხუა შეკეთებასთან ნახე
პლეტი - იჩქითი განრიდება გინა ოტება შეშინებულისა
პოზდნი - ხანის დამზმელი
პონტი - უცაბედი საქნარი
პრავი - მართალი მარწმუნებელი
პრაკოლი - ვენაზედ ნემსით განაჴურეტი
პრაშმანდოვკა - დიაცი სხუათა და სხუათა მამაცთა თანა დია მყოფი, გარნა საფასურისა არა მთხოვნელი
პრეტენზიული - აჯისა ბრძანებად მომაქცეველი
პრიკოლი - უნდილ საღრეჭი
პრიკუპი - ქაღალდის თამაშისას ერთის წრიულის მოხვეჭა


ჟიმჟიმი - ტრაკის ცახცახი
ჟოპასტენკა - პანღურის ამორტყმით თამაშობა უგვარი, ბაცნები იქმან


რიჟა - მრუდე, გინა პირუმტკიცი
როჟა - კაცი უამური
როჟის კერვა - მწუთხის სახისა შეკუჱთა


საიმი - გეშის აღება
სანქციის დება - ესრეთ იტყჳან, ოდეს ვინმე ხატითა თჳსითა გინა საქციელით თჳსს ნაჩუმათევს თუალ-საჩინოდ ჰყოფს
სასტავი - მოყუასთ ერთობა
საჩკაობა - თავისა მოზანტება
სეკა - ესე ციფრად ოც და ერთი, რაჲც ნიშნავს ტოლნი ვართო, ანუ ბარი-ბარში
სვეტი - ცარიელ დარბაისლობისა მოიმედე
სვეცკი - სვეტთაგან ამოდ შესატკბობი
სვოი - ჩუენ კერძო
სიაფანდი - არ-საღირებელს უსულო საგანზედ ამბობენ; გინა ცრუსა კაცზედ
სიმონ! - ქალაქური მოწოდება
სიმპო - უსრული სიმპატიურითგან, რაჲცა არს ამოდ სახილველი
სირი - გრძელი საწულო მოსუჱნებული
სიტყვის აღება - თჳსივე დაგინებისა მოშლა
სიტყვის მოხსნა - სიტყჳს აღებავე
სიფათი - სახე უშვერი
სიცო - ნაკუჱთი სიცოცხლითგან
სკოლსკობა - ხასიათთ ავად მოქნილობა, ხოლო სკოლსკისა უნდოსა და ორპირს კაცზედ იტყჳან
სპონტამ - ერთი არს კნინღა, გინა იქვე, ითქუას თუ: სპონტამ გავაკეთებდიო ესე იგი არღარა მიკლდა გაკეთებას, უკეთუ მსუროდაო; მეორე არა ცარიელად ჰყოფისათჳს: სპონტამ ყოფნა, სპონტამ დარჩენა და ესე ვითარნი
სროკი - დილეგს საყოფელთ ჟამთა საზომი
სტოპრო - ასნი მეასედთაგანნი, რომელ ნანდჳლსა ნიშნავს
სტოსის წაყვანა - საnbsp;,განთ და საქნელთ ჴელერთპირი გარიგება
სტრელი - პაემანის-ყოფა
სუტენიორი - მეურვე მეძავთა
სხადნიაკი - ქურდთ შეყრილობატეხავს - აუგია
ტვინის ტყვნა - გულისხმის ყოფად დაძა-ლება
ტრაკიდან ბარათის გამოღება - თითიდან მიზეზის გამოწოვასაჳთ
ტრაკში - დია შორს
ტრუხა - ამაო, ფუტუროსაჳთ


უსწორდება - ამოდ უჩნს
უტრაკო - აღმსთობად უძლური; ხოლო უტრაკო მეტრაკედ უწოდენ, უკეთუ თჳსისა საქმისა ვერ-მომრიგებელს სხვათა საქმეთა მორიგება მოპრიანებია


ფანი - გარდარეული მოთაყვანე
ფაიზაღი - ნანდჳლ სარწმუნო
ფაქტი - თრიაქთა და ესე ვითართა მცირე რამ შეკვრა
ფუფლო - პირობას გარდასრული


ქაჩავს - ძალ-უცს
ქაჯი - მეტის მეტი ტეტია
ქელანი - ერთად მოცემული, მაყუთზედ იტჳან
ქერაობა - გარდაჭდობილის მიჯნურისაგან ხელის მეტი ფათური
ქეში - პლანაქეშისგან მოკლებით
ქეში - სხუათა ენაა, მაყუთთან ნახე
ქინძაობა - სუბუქი ტყნაურობა
ქსივა - ძუჱლად: ტუსაღთ უსტარი; აწ: ჯიბეს საქონი მცირე რამ საბუთი მარწმუნებელი


ღადავი - თომარზედ აღმატებული


ყამა - იარაღი მკუჱთელი, მტკაველის ოდენა და უდიდესი
ყიყინი - კეთილი მოაჯეობა
ყლეფანდურა - სუბუქის ჭკჳსა


შავი - ავაზაკთ მოძღუარი
შავი - საწულოსაც ჰქჳან
შალა - პლანთ-კეთილობა
შანს-პეპელა - შემთხუჱჳს მნე
შარაფი - ქეიფი ღრეობა-ზედ უმცირესი
შატალო - შეგირდთ უმოძღურო ხეტიალი
შეახვია - დააბასავით
შებმა - დაბმისა მზგავსი არს, დაბმასთან ნახე
შეედო - დაენძრა გასწავლის
შეკეთება - დაფქჳლის პლანისა მასტერკად განმზადება, სხუა მასტერკასთან ნახე
შელაგება - შეყოფასაჳთ, გარნა არა ერთის ოდენ საზრუნაჳთა, არამედ მრავლის; შეყოფასთან ნახე
შემეტენე - შეტენჳსა მოსურნე
შენძრეული - დია გამოცდილი
შეტენვა - ძალად ცოლობა
შეტენვა - გვერდით მყოფობისა უსიამო მეცადინობა
სხუაჲცა არს ნახალკის შეტენვა, მერმე სწერია
შეყენება - ქუჩაში ცარცვა
შეყოფა - ჯიუტისაგან შეწუხება
შე-ჩემა - უდიერი მოწოდება
შეცემა - ჯახითა ტყუნა
შეწერა - დაგინებისა ურიდველობა
შეწერვა - ახეჳსა მზგავსი, გარნა იხილეთ აქა, თუ ვითარ განიყოფებიან:
ოდეს თაღლითები იქმან, არს შეწერვა ტეხნიკური,
ოდეს ძალითა წაერთმის, არს დაწერვა გინა ახევა,
ოდეს მიჩუმათებითა წაერთმის - პარვა;
კვალად შეწერვა არს დაზანგებისა მგვანი, ოდეს ერთმან მეორესა რაიმე დაავალოს, გარნა არა პირველად
შიგ ქონა - ესრეთ ძრიელ შემცდარსა ეტყჳან: შიგ ხომ არა გაქვსო
შიპიტი - გულისა შუღლად აშუშხუნება
შმონი - სავანეთა და საცმელთ განჩხრეკა
შმოტკისტი - ზმანთ მოთაყვანე
შუხური - ჩოჩქოლი და შუღლი დია ხმამაღალი


ჩააკატავა - ზერელედ განასრულა
ჩაბოზება - ბოროტის ზრახჳთ ჩაშვება
ჩათლახი - ესე დიაცი კურო მრავალი და ხასიათ განრყუნილი; ჩათლახივე არს სულიერი ქუÀგამხედვარი და ავის ყოფისათჳს მუდამ მეცადინე
ჩაკვლა - მასტერკისა ცეცხლთაგან განლევა
ჩალიჩი - ქმნად მიდგომა
ჩალიჩმეისტერი - ჩალიჩისა ნატიფად მქნელი
ჩამიჩი - ჟამ გარდასრული დიაცი
ჩამშვები - მაბეზღარი
ჩანგლის თხრა - ხასიათისა აღზუავება
ჩაპიზდვა - წაქცეულის გინა მწოლიარის კაცისა უწყალო ცემაზედ ითქმის
ჩაშვება - ჩამშვებთ მოღუაწება
ჩაჭრა - გაგებასა შიგან დამარცხება
ჩესნი - არმისა გარე-მიმაქცეველი
ჩისტა - მხოლოდ თუ: ჩისტა რაიმესთვის, ჩისტა ოქროსი და მისთანა ყოველთა ზედა
ჩმორი - ვერ-მძლე


ც - ართრონი გინებისა დამძიმებად: არათუ დედა მოვტყან, არამედ დედაც მოვტყან [და კიდევ სხვაცო]
ცისფერი - მამრი მამრთან თანაყოფისა მოსურნე
ცუმბუშა - დაჯაბნილი ჴელქვეშე


ძალად - ნართაული, რაჲცა არს მოსურნე გარნა ვერ შემძლე: მაგარისა წილ ძალად მაგარი, კარგისა წილ ძალად კარგი, ნაშისა წილ ძალად ნაშა და ესე ვითარნი


წერაობა - წაწლობისა მზგავსი, გარნა მეტი ბიწიერი
წველა - ნებსით ფასისა ხშირი რთმევა
წიკი - ნერვთა გზნებით აკჳატებული რამ


ჭამა - ცთომილება, რაჲცა არს ძმობაში ჭამა, გინა უქონელისა კადრება; ხოლო მეორე, რა ვინმემ ტყუილი დაიჯეროს
ჭუჭუ - კუტუს არა აღმატებული
ჭერა - თჳსს სახედ ყოფა: ძველის ჭერა, როჟის ჭერა, ვაჟნის ჭერა და ესე ვითარნი ფრიად უმრავლესნი, გარნა არა ყოველთა სიტყუათათჳს, რომელ არს მქონე: ბაითის ჭერა, ვერ-მქონე: ჭუჭუს ჭერა, მოკეტვა: კბილის ენაზედ ჭერა, თავისა ალაგმვა: ტრაკის ჭერა [მოჭერა გინა დაჭერა] და ზოგნი კიდევ სხუანი, სიმრავლისათჳს ვერ შევუდექ


ხავერა - სავანე ბაითზედ უმცირესი და უპატიურად შენახული
ხატა - ესე არა ხავერა არს, არამედ მასზედ ფართე და უკეთესი ნაპატრონები. ამათ ორივესა ხავერასა და ხატასა უწესო მოღუაწებისათჳს ჰქონობენ ხოლმე
ხევძმარის ბაყაყი - დიაცი გაუთხოვარი, ხატად უგვანო, ბოხ-ხმიანი და ხარხარით მოცინარი
ხიპიში - შფოთი
ხოში - ლტოლვა
ხოშიანი - არა შუჱნიერი არს, არამედ ნაკლებ ტკბილი
ხურუში - ქუჱნა გრძნობა
ხრამჰესის ია - დიაცი გაუთხოვარი, მეოჯახე საქებელი, საქციელითა სრულ, ხატითა კეთილ. გოიმის მამისა დია საყუარელი და საამაყო, თუცა ლ-ს მაძახებელი (ლ-სთან ნახე)


ჯაგა - ბარბაროზი
ჯიგარი - უცხოთა გულისწადილისა მიმხუდომი


ჰარიფი - უცდელზედ ითქმის

Mariko
Mariko

საყვარელი სერიალი : game of thrones , Fi Çi Pi
პოსტების რაოდენობა : 31535
დაბადების თარიღი : 01.08.97
ქულები : 33016
ასაკი : 23

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Bennu ♥ Mon May 12 2014, 17:15

კარგი თემაა.  1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231  1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231  ვაიმე ზოგზე კინაღამ მოვკვდი სიცილით
Bennu ♥
Bennu ♥

საყვარელი სერიალი : მარტოსული
პოსტების რაოდენობა : 14280
დაბადების თარიღი : 18.01.98
ქულები : 14734
ასაკი : 23

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Mariko Mon May 12 2014, 17:22

Bennu ♥️ wrote:კარგი თემაა.  1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231  1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231  ვაიმე ზოგზე კინაღამ მოვკვდი სიცილით
Madloba  1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 
Mariko
Mariko

საყვარელი სერიალი : game of thrones , Fi Çi Pi
პოსტების რაოდენობა : 31535
დაბადების თარიღი : 01.08.97
ქულები : 33016
ასაკი : 23

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by bianca y bruno Mon May 12 2014, 19:48

გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
bianca y bruno
bianca y bruno

საყვარელი სერიალი : მონის მონაწილეობით ყველა სერიალი
პოსტების რაოდენობა : 3831
დაბადების თარიღი : 18.07.98
ქულები : 4006
ასაკი : 22

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Mariko Mon May 12 2014, 19:52

bianca y bruno wrote:გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
chemi mogonili ki araa :DDDD zrdilo
Mariko
Mariko

საყვარელი სერიალი : game of thrones , Fi Çi Pi
პოსტების რაოდენობა : 31535
დაბადების თარიღი : 01.08.97
ქულები : 33016
ასაკი : 23

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by bianca y bruno Mon May 12 2014, 19:55

Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
chemi mogonili ki araa :DDDD  zrdilo
სამაგიეროდ შენ ინამუსე და დადე 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 უნამუსო
bianca y bruno
bianca y bruno

საყვარელი სერიალი : მონის მონაწილეობით ყველა სერიალი
პოსტების რაოდენობა : 3831
დაბადების თარიღი : 18.07.98
ქულები : 4006
ასაკი : 22

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Mariko Mon May 12 2014, 19:57

bianca y bruno wrote:
Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
chemi mogonili ki araa :DDDD  zrdilo
სამაგიეროდ შენ ინამუსე და დადე 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 უნამუსო
uanamuso :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Mariko
Mariko

საყვარელი სერიალი : game of thrones , Fi Çi Pi
პოსტების რაოდენობა : 31535
დაბადების თარიღი : 01.08.97
ქულები : 33016
ასაკი : 23

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by bianca y bruno Mon May 12 2014, 20:04

Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:
Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
chemi mogonili ki araa :DDDD  zrdilo
სამაგიეროდ შენ ინამუსე და დადე 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 უნამუსო
uanamuso :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
თავში მაცივარი?ჰააააააა????? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 
bianca y bruno
bianca y bruno

საყვარელი სერიალი : მონის მონაწილეობით ყველა სერიალი
პოსტების რაოდენობა : 3831
დაბადების თარიღი : 18.07.98
ქულები : 4006
ასაკი : 22

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Mariko Mon May 12 2014, 20:06

bianca y bruno wrote:
Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:
Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
chemi mogonili ki araa :DDDD  zrdilo
სამაგიეროდ შენ ინამუსე და დადე 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 უნამუსო
uanamuso :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
თავში მაცივარი?ჰააააააა????? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 
sasadilo kuxnashi :DDDDD
Mariko
Mariko

საყვარელი სერიალი : game of thrones , Fi Çi Pi
პოსტების რაოდენობა : 31535
დაბადების თარიღი : 01.08.97
ქულები : 33016
ასაკი : 23

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by bianca y bruno Mon May 12 2014, 20:08

Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:
Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:
Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
chemi mogonili ki araa :DDDD  zrdilo
სამაგიეროდ შენ ინამუსე და დადე 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 უნამუსო
uanamuso :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
თავში მაცივარი?ჰააააააა????? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 
sasadilo kuxnashi :DDDDD
დაიძახა ვაიო 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 
bianca y bruno
bianca y bruno

საყვარელი სერიალი : მონის მონაწილეობით ყველა სერიალი
პოსტების რაოდენობა : 3831
დაბადების თარიღი : 18.07.98
ქულები : 4006
ასაკი : 22

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Mariko Mon May 12 2014, 20:09

bianca y bruno wrote:
Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:
Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:
Mariko wrote:
bianca y bruno wrote:გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
chemi mogonili ki araa :DDDD  zrdilo
სამაგიეროდ შენ ინამუსე და დადე 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 უნამუსო
uanamuso :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
თავში მაცივარი?ჰააააააა????? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 
sasadilo kuxnashi :DDDDD
დაიძახა ვაიო 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 
:DDDDDDDDDD
Mariko
Mariko

საყვარელი სერიალი : game of thrones , Fi Çi Pi
პოსტების რაოდენობა : 31535
დაბადების თარიღი : 01.08.97
ქულები : 33016
ასაკი : 23

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Bennu ♥ Thu Jul 23 2015, 16:47

ვაიმე აი კიდე ცუდად ვარ. განსაკუთრებით უზრდელური სიტყვებია ახსნილი საოცრად.
Bennu ♥
Bennu ♥

საყვარელი სერიალი : მარტოსული
პოსტების რაოდენობა : 14280
დაბადების თარიღი : 18.01.98
ქულები : 14734
ასაკი : 23

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by ely-sere Thu Jul 23 2015, 21:38

bianca y bruno wrote:გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
ჯერ ნამუსი უნდა გქონდეს რომ დაკარგო :დდდდ
ely-sere
ely-sere

საყვარელი სერიალი : -----
პოსტების რაოდენობა : 6666
დაბადების თარიღი : 21.05.99
ქულები : 6664
ასაკი : 22

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Bennu ♥ Sun Jul 26 2015, 21:08

ely-sere wrote:
bianca y bruno wrote:გოგო რა სიტყვებს წერ?სულ მთლად დაკარგე ნამუსი? 1000 ახალი ქართული სიტყვა 1320461191 
ჯერ ნამუსი უნდა გქონდეს რომ დაკარგო
1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231 1000 ახალი ქართული სიტყვა 3652177231
Bennu ♥
Bennu ♥

საყვარელი სერიალი : მარტოსული
პოსტების რაოდენობა : 14280
დაბადების თარიღი : 18.01.98
ქულები : 14734
ასაკი : 23

Back to top Go down

1000 ახალი ქართული სიტყვა Empty Re: 1000 ახალი ქართული სიტყვა

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum